Arbeid en bedrijf Bekkenproblematiek Hart vaat en longen Kinderen Lymfologie en oncologie Musculoskeletaal Neurologie Ouderen Psychosomatiek Sportgezondheidszorg Algemeen

kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

Hieronder treft u de beschikbare e-learning modules en toetsen aan, onderverdeeld in de categorieën:
NPi-learning, Cursustoetsen, Kennistoetsen en Zelftoetsen.

De e-learning modules en toetsen die onderdeel zijn van een reeds betaalde NPi-cursus, kunnen gemaakt worden na toezending van een wachtwoord door het NPi.
Een op zichzelf staande e-learning/toets kan aangeschaft worden via het winkelwagentje. Na betaling kan de e-learning/toets direct gemaakt worden.

NPi-learning

Algemeen (4)

E-learning Toolkit Mantelzorg  

Welkom bij de e-learning 'Toolkit mantelzorg’.
Er wordt tegenwoordig steeds meer zelfredzaamheid van cliënten gevraagd. Mensen blijven langer thuis wonen en veel naasten krijgen daardoor de rol van mantelzorger. Voor u als therapeut betekent dit steeds vaker dat u niet alleen de cliënt behandelt, maar ook zijn of haar mantelzorger coacht. Daar komen specifieke kennis en vaardigheden bij kijken.

Deze e-learning is ontwikkeld om therapeuten te leren werken met de Toolkit Mantelzorg voor paramedici. De e-learning is voorafgegaan door een kick-off bijeenkomst waarbij u o.a. toegang hebt gekregen tot de digitale leeromgeving en kennis hebt kunt maken met de trainers en andere cursisten. De e-learning doorloopt u individueel op een door u gewenst moment. In totaal bestaat de cursus uit ongeveer 9 studiebelastingsuren.

Leerdoelen cursus
De e-learning bevat 3 leerlijnen, die gekoppeld zijn aan de inhoud van de Toolkit Mantelzorg. Na de cursus kunt u:

 • de belasting en belastbaarheid van een mantelzorger in kaart brengen.
 • samen met de mantelzorger een sociale kaart maken, die een beeld geeft van het sociale netwerk en alle (para-) medische en welzijnsvoorzieningen in de omgeving.
 • een adviesgesprek voeren met een mantelzorger waarin de technieken LSD en NIVEA terug te zien zijn.

Hoe werkt deze e-learning?
De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen zoals interactieve casuïstiek, verdiepende informatie, uitleg van theoretische modellen en beeldfragmenten uit de dagelijkse praktijk. Feedback vindt plaats in de vorm van antwoord op meerkeuzevragen, voorbeeldantwoorden en peer-feedback. U wordt uitgedaagd om verschillende therapeutische verrichtingen uit te voeren zoals transfers en adviesgesprekken. U kunt dit toepassen op uw eigen cliënten zodat de Toolkit echt een praktisch instrument voor u wordt.

De Toolkit Mantelzorg voor paramedici is een gezamenlijke uitgave van: Expertisecentrum Mantelzorg, Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). © Expertisecentrum Mantelzorg

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Evidence-based handelen: u weet waar u voor staat. Module 1: De 5 stappen van 'Evidence Based Practice'  

Inleiding
In dit eerste deel van deze module 'Evidence-based handelen: u weet waar u voor staat' begeleiden wij u bij het gebruiken van wetenschappelijke informatie om uw handelen te onderbouwen: Evidence Based Practice (EBP). Deze informatie kunt u gebruiken wanneer u bijvoorbeeld merkt dat u een heel andere interventie toepast dan uw collega, terwijl de patiënten en hun gezondheids-problemen vergelijkbaar zijn.
Indien er een vrij recente richtlijn is verschenen over het onderwerp van uw vraag, dan kunt u die eenvoudig gebruiken. Maar niet over alle onderwerpen is er recent een richtlijn verschenen. Ook kan het zijn dat uw vraag van een andere orde is dan wat er in de richtlijn omschreven staat.
Daarnaast verschijnen regelmatig publicaties over nieuwe ontwikkelingen. Daardoor kunt u een wetenschappelijk artikel tegenkomen waardoor u gaat twijfelen of de behandeling die u tot nu toe geeft misschien bijgesteld zou moeten worden. Ook op de sociale media verschijnen regelmatig berichten over nieuwe behandelingen waardoor patiënten met vragen bij u komen.

Blended learning
Deze module gaat uit van het 'blended learning' principe. Dat betekent dat u het materiaal van de module op verschillende manieren krijgt aangeboden, kennisgedeeltes met tekst worden afgewisseld met kennisclips, opdrachten en oefenvragen. Door de opdrachten en oefenvragen en de uitgebreide toelichting op de antwoorden verkrijgt u stapsgewijs vaardigheden in het kritisch beoordelen van onderzoek. Daarnaast leert u het verantwoord toepassen van het eigen professionele handelen. Aan de hand van de opgegeven literatuur, referenties en interessante websites kunt u zich nog verder verdiepen in de lesstof.

Doel module 1
Deel 1 van deze module is met name gericht op het opfrissen van uw kennis én het aanreiken van nieuwe kennis aan de hand van casussen vanuit de praktijk.
In deze module gaat het om kennis én vaardigheden, om leerstof én de praktische toepassing daarvan in opdrachten. Daarmee geven wij u handvatten om – eventueel samen met uw patiënt - onderbouwd te beslissen of u een bepaalde interventie wel of niet gaat toepassen in de behandeling. Daarbij gaan wij ervan uit dat u het methodisch handelen en klinisch redeneren beheerst.

De volgende onderwerpen zullen in deze cursus aan bod komen:
•    Introductie EBP
•    Stap 1 van EBP:     PICO
•    Stap 2 van EBP:     Deel 1: Soorten onderzoek
                                  Deel 2: Zoeken naar bewijsmateriaal
•    Stap 3 van EBP:     Kritisch beoordelen van literatuur
•    Stap 4 van EBP:     Combineren literatuur met eigen expertise
•    Stap 5 van EBP:     Behandelen en evalueren

Hoewel de module wat betreft de voorbeelden met name is gericht op fysio-/oefentherapie, is de module qua inhoud en uitleg ook geschikt voor andere (paramedische) beroepsgroepen.

 

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning Module: Hulpmiddelenzorg voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten  

Welkom bij de e-learning Moduul 'Hulpmiddelenzorg voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten'

De ontwikkelingen op gebied van hulpmiddelenzorg gaan snel; zo zijn steeds meer hulpmiddelen voorzien van elektronica (zoals taststokken met GPS, elektronische prothesen). Het is belangrijk om aandacht te hebben voor goede, doeltreffende hulpmiddelenzorg: goede zorg heeft als resultaat dat mensen díe hulpmiddelen krijgen die hen helpen om in het dagelijks leven letterlijk en figuurlijk uit de voeten te kunnen. In de hulpmiddelenzorg staat centraal hoe de wensen en mogelijkheden van de cliënt ten aanzien van functioneren zo optimaal mogelijk worden gematched met de kenmerken van een hulpmiddel op de markt of een ‘hulpmiddel naar maat’. Daarbij wordt rekening gehouden met de context of contexten waarin de persoon het hulpmiddel wil gaan gebruiken en met persoonlijke factoren. Hoe beter de match lukt, hoe meer het hulpmiddel er aan bijdraagt dat mensen kunnen functioneren, thuis, onderweg, op school, op het werk en in hun vrije tijd.

Hoewel voor de verschillende paramedici verschillende groepen van hulpmiddelen relevant zijn, gaat het in deze module vooral om algemene kennis over hulpmiddelenzorg en de rol die de paramedicus daarbij kan spelen. Door de module heen worden voorbeelden gegeven die voor één of meer paramedische beroepsgroepen relevant zijn. Zo zijn voor bijvoorbeeld ergotherapeuten alle hulpmiddelen relevant die in het kader van zelfzorg, huishouden of op het werk worden gebruikt en voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten vooral de hulpmiddelen die bewegingsfuncties of activiteiten op het gebied van mobiliteit ondersteunen of vervangen. Maar het gebied van hulpmiddelen is heel uitgebreid en omvat ook incontinentiematerialen (bekkenfysiotherapeuten), orthesen (podotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten), hulpmiddelen voor het verzorgen van het gebit (mondhygiënisten), diabetes hulpmiddelen (diëtisten), communicatiehulpmiddelen (logopedisten) en allerlei hulpmiddelen te gebruiken op school en bij hobby’s / sport / recreatie (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten).

De leerdoelen van deze cursus
Aan het eind van de cursus kan de cursist:

 • Beschrijven wat het belang is van een goede hulpmiddelenzorg voor het functioneren van cliënten.
 • Benoemen van aard en omvang van hulpmiddelenzorg in Nederland.
 • Benoemen wat de plaats van hulpmiddelenzorg is binnen het paramedisch handelen.
 • Onderscheiden wat de eigen rol van de paramedicus is in het proces van hulpmiddelenzorg; bij die rol hoort ook dat de cursist zich bewust wordt van het multidisciplinaire karakter van hulpmiddelenzorg, hoe hij/zij zelf daarin – in samenwerking met anderen - kan acteren en ethische dilemma’s kan herkennen.
 • Beschrijven hoe het proces van hulpmiddelenzorg in Nederland verloopt, inclusief de wijze van vergoeding, het selectieproces, relevante wet- en regelgeving en de financiering van hulpmiddelen.
 • Aanduiden wat valt onder hulpmiddelen, welke typen hulpmiddelen er zijn en hoe hulpmiddelen zijn ingedeeld op basis van bepaalde kenmerken.
 • Demonstreren hoe in kaart is te brengen wat het effect is van het gebruik van een één of meer hulpmiddelen op het functioneren van cliënten (doeltreffendheid en doelmatigheid).

De e-learning doorloopt u individueel op een door u gewenst moment.

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Toekomstbestendige fysiotherapie  

Welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie (blended learning scholing)’.

Deze cursus bestaat naast de contacttijd uit een e-learning module die elke deelnemer als eerste cursusonderdeel, voorafgaand aan het fysieke cursusmoment, individueel dient te doorlopen.

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Hart, vaat en longen (5)

Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling  

Welkom bij de cursus “Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling”

Deze cursus bestaat uit een e-learning gedeelte en twee fysieke cursusdagen.
De e-learning module doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning module bestaat uit het bekijken van een webcast, het maken van zelftoetsvragen, het bekijken van een video met daarin tevens opgenomen een casus, het beantwoorden van  inhoudelijke vragen over de video met casus en het inhoudelijk bestuderen van 2 casussen als voorbereiding op de bijeenkomst.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van deze module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus ‘Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt’ deel 1  

Welkom bij de cursus “Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt”

Deze cursus bestaat uit twee e-learning gedeeltes en twee fysieke cursus bijeenkomstdagen.
De e-learning module doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

Deze eerste module doorloopt u voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst, de tweede module doorloopt u tussen de eerste en de tweede cursusbijeenkomst in. U krijgt voor de tweede module een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Tijdens het maken van de module kunt u niet terug naar een vorige pagina nadat u een vraag heeft beantwoord of nadat u op ‘ga verder’ heeft geklikt. Echter alle theorie en artikelen van de module zijn altijd nogmaals te bekijken via het menu bovenaan en aan het einde van de module tevens bovenaan op de feedbackpagina.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van deze module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus ‘Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt’ deel 2  

Welkom bij de cursus 'Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt'.

Deze cursus bestaat uit twee e-learning gedeeltes en twee fysieke cursus bijeenkomstdagen. De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

Deze tweede module doorloopt u tussen de eerste en de tweede cursusbijeenkomst in.

Tijdens het maken van de module kunt u niet terug naar een vorige pagina nadat u op ‘ga verder’ heeft geklikt. Echter alle theorie en artikelen van de module zijn altijd nogmaals te bekijken via het menu bovenaan. U kunt ook de module desgewenst nogmaals maken, u heeft dan opnieuw toegang tot de stof.

Hieronder kunt u klikken op de verschillende onderdelen die vervolgens open- of dichtklappen en de bijbehorende informatie toont of verbergt.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van deze tweede module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning 'Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen'  

Beste cursist,

Welkom bij de online leeromgeving van de Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen.
De basiscursus is blended van vorm. Voorafgaand aan de eerste cursusdag doorloopt u een onlinedeel. Onderstaand de volgorde met tijdsinvestering van het online deel. Na ieder onderdeel kunt u doorklikken naar het volgende scherm. Tijdens het maken van de module kunt u niet terug naar een vorige pagina.  Alle webcasts blijven beschikbaar en kunt u via het menu bovenaan nogmaals bekijken en aan het einde van de module tevens bovenaan op de feedbackpagina.
U kunt de e-learningmoduule onderbreken wanneer u dat wilt. De eerstvolgende keer dat u weer inlogt, gaat u automatisch verder waar u gebleven bent.

 1. Webcast Ademmechanica, dr. Carel Roos, longarts. Duur 1uur 20 minuten
 2. Kennistoetsvragen
 3. Webcast Longfunctieonderzoek, dr. Carel Roos, longarts. Duur 52 minuten
 4. Kennistoetsvragen
 5. Webcast Gastransport deel 1, dr. Carel Roos, longarts. Duur 1 uur
 6. Webcast Gastransport deel 2, dr. Carel Roos, longarts. Duur 32 minuten.
 7. Kennistoetsvragen
 8. Webcast COPD, prof. dr. Wim Janssens, longarts KU Leuven. Duur 46 minuten
 9. Webcast Astma, dr. Johan Wempe, longarts UMCG. Duur 47 minuten.
 10. Webcast Interstitieel longlijden, dr. Jelle Miedema en dr. Marlies Wijsbeek, longartsen Erasmus MC. Duur 28 minuten
 11. Webcast Bronchiectasieen, dr. Nick ten Hacken, longarts UMCG.  Duur 30 minuten
 12. Webcast Pulmonale hypertensie, dr. Anco Boonstra, longarts Amsterdam UMC. Duur 32 minuten
 13. Webcast Cystic Fibrosis, dr. Monique Reijers, longarts Radboud UMC. Duur 45 minuten
 14. Lijst bekend veronderstelde begrippen
 15. Door te lezen hoofdstukken en richtlijn


Wij wensen u een leerzame cursus toe!
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Daniel Langer, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
Frans (F.N.) Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Online cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’  


Welkom bij de online cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’.

Deze scholing is de online variant van de fysieke cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’. De doelstellingen, inhoud en omvang zijn identiek aan die van de fysieke cursus.

Deze online cursus doorloopt u individueel op een tijdstip dat het u uitkomt en in uw eigen tempo. U kunt tussentijds op elk gewenst moment stoppen en op een later moment de online cursus continueren. Alleen als u de gehele online cursus doorlopen heeft en als u meer dan 80% van de bijbehorende toetsvragen correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat en accreditatiepunten.

Deze cursus is ontwikkeld door het Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH-netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

logos

 


Doelgroep
Deze online-cursus is gemaakt voor fysiotherapeuten en gaat over de gevolgen van een IC opname voor het functioneren en de consequenties voor de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis. Andere (para)medische beroepsgroepen kunnen de online cursus ook volgen. Een substantieel aantal onderdelen van de online cursus is voor hen ook interessant en van toepassing.
Er wordt alleen accreditatie voor fysiotherapeuten aangevraagd.

Studiebelasting
In totaal bent u met het doorlopen van deze online cursus 6 tot 8 uur bezig.

Prijs
De prijs van de online-cursus bedraagt € 99,-
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als u de gehele online cursus doorlopen heeft en als u 80% of meer van de bijbehorende 18 toetsvragen correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat.
Het certificaat staat in uw MijnNPi-account onder ‘mijn toetsen’  en is beschikbaar als pdf.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 6 punten.

Een deel van de opbrengsten van deze online cursus is bestemd voor het REACH-project.


Wij wensen u veel succes met deze online cursus !

Marike van der Schaaf, fysiotherapeut, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC, bijzonder lector Revalidatie in de Acute Zorg, Faculteit Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Kinderen (6)

E-learning module cursus 'Hoofdpijn bij kinderen' deel 1  

Welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’.

Deze cursus bestaat naast de contacttijd op beide cursusdagen uit twee e-learning modules die voorbereiden op de contact bijeenkomsten
Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de eerste bijeenkomst.

Monique Bot, cursusleider en docent bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’
Hans Bult, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

 

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus 'Hoofdpijn bij kinderen' deel 2  

Welkom bij de e-learning ter voorbereiding op dag 2 van de cursus Hoofdpijn bij kinderen.
Deze e-learning bestaat uit het uitwerken van een eigen casus, het afnemen van klinimetrie en reflecteren hierop en het beantwoorden van vragen bij een artikel over het biopsychosociale model.
Bovenin het scherm kunt u alle benodigde documenten op elk gewenst moment aanklikken en bekijken.
De e-learning ter voorbereiding op dag 2 neemt zo’n 3 ½ uur in beslag. U kunt de module onderbreken wanneer u dat wilt en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven.

Wij vragen u uw uitwerkingen op te slaan en digitaal of op papier mee te nemen naar de bijeenkomsten.

Monique Bot, cursusleider en docent bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’
Hans Bult, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 1 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de e-learning behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’.

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen. De e-learning doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.
De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 1 bestaat uit het lezen van verschillende literatuur, een kennisquiz, het maken van beeldopnames en het beantwoorden van vragen daarover. De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 1 neemt zo’n 7 uur in beslag.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 bestaat uit het kijken van een webinar, lezen van verschillende literatuur en het maken van beeldopnames.
De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 3 bestaat uit het uitwerken van een casus.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de eerste bijeenkomst op donderdag 11 april!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 2 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de tweede e-learning module behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen.
De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 bestaat uit het kijken van een webinar, lezen van verschillende literatuur en het maken van beeldopnames. De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 neemt zo’n 5 uur in beslag.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de tweede bijeenkomst op donderdag 25 april!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 3 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de derde e-learning module behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen.
De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 3 bestaat uit het uitwerken van een case en neemt zo’n 7 uur in beslag.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de laatste bijeenkomst op donderdag 16 mei!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen, pubers en adolescenten’  

Welkom bij de e-learning ‘Het belang van een goede nachtrust voor kinderen en jong volwassenen'.

Slaap is belangrijk. Het slaap-waakritme van een kind verschilt nogal van dat van volwassenen. Als (kinder)fysiotherapeut kun je ondersteuning bieden aan ouders bij het ontwikkelen van een gezond slaappatroon van hun kind. 
Deze e-learning-moduul is ontwikkeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Doelgroep
Deze e-learning is ontwikkeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Studiebelasting
In totaal bent u met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 4 uur bezig.

Prijs
De prijs van de e-learning bedraagt € 25,00
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als u de gehele e-learning doorlopen heeft en als u 75% of meer van de bijbehorende 32 toetsvragen correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat.

Accreditatie
De e-learning is geaccrediteerd voor de registers:  Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 4 punten.
Deze e-learning is geaccrediteerd voor Oefentherapeuten (ADAP) met 4 punten.

Wij wensen u veel leerplezier met het doorlopen van deze e-learning!

Mw. dr. Monique L'Hoir, klinisch pedagoog / GZ-psycholoog / psychotherapeut (niet praktiserend)
Drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog / bewegingswetenschapper / directeur van het NPi
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut / cursuscoordinator / cursusleider / coördinator van de NPi-leerlijn kinderen

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Lymfologie en oncologie (2)

Toets Bijscholing Onconet 2020    

Deze toets is bedoeld voor de fysiotherapeuten die bij Onconet staan geregistreerd en die aanwezig waren op de bijscholingsdag van zaterdag 8 februari 2020 in Amsterdam.

Het programma van de Bijscholing Onconet 2020 bestond uit de volgende acht presentaties:

 1. Opening en inleiding
  mw. Rosalie Huijsmans MSc, fysiotherapeut en paramedisch manager Amsterdam UMC, locatie VUmc, bestuur Onconet
 2. Update evidence
  - ACSM guidelines
  - Preferable studie
  dr. Martijn Stuiver, klinisch epidemioloog Antoni van Leeuwenhoek, lector Functioneel herstel bij kanker aan de Hogeschool van Amsterdam, bestuur Onconet
 3. Hematologische ziektebeelden – medische behandeling
  Rik van Stein Callenfels, senior verpleegkundige Radboudumc
 4. Hematologische ziektebeelden – fysiotherapeutische behandeling
  drs. Gerben van Hinte, fysiotherapeut Radboudumc
 5. OncoActief – Sneller herstel darm- en prostaatkankerpatiënten door beweegadviezen op maat
  dr. Rianne Golsteijn, gezondheidswetenschapper, docent Open Universiteit Heerlen, faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
 6. Veerkracht – Fysieke training bij uitgezaaid mammacarcinoom; resultaten en leerpunten
  dr. Martijn Stuiver
 7. Pitches ontwikkelingen in het werkveld
  - Feasibility studie Pink Trainer
  Mirjam van Groen, fysiotherapeut, student AVANS+
  - Studie naar de relatie fitheid en volhouden chemotherapie
  Willeke Naaktgeboren MSc, arts-onderzoeker, PhD-student NKI-AvL
  - Script concordance test
  dr. Martijn Stuiver
 8. Ontwikkelingen Onconet
  - Samenwerking Onconet en NVFL
  - Gesprekken zorgverzekeraars – vergoedingen
  Edwin Geleijn, fysiotherapeut en zorginnovator, Amsterdam UMC, bestuur Onconet
  Joeri Gilissen MSc, oncologiefysiotherapeut, voorzitter NVFL

Voor de presentaties 2 tot en met 7 zijn door Stichting Onconet toetsvragen opgesteld.

U treft in deze online toetsomgeving naast de webcasts tevens de PDF’s van de presentaties aan, zodat u die eventueel aanvullend kunt raadplegen bij het beantwoorden van de vragen.

Om geregistreerd te kunnen blijven op de ‘zorgzoeker’ van Onconet dient u 2x in de 3 jaar aanwezig te zijn bij de bijscholing en de daaraan gekoppelde toets met een voldoende af te ronden. U haalt een voldoende voor de toets wanneer u in maximaal twee pogingen minimaal 70% van de 24 toetsvragen - dat wil zeggen minimaal 17 vragen - goed beantwoord. De toetsresultaten worden door het NPi doorgegeven aan Onconet, zodat voor hen duidelijk is wie de toets hebben gehaald.

De Bijscholing Onconet 2020 Toets is geaccrediteerd met 2 punten.

Om in aanmerking te komen voor de 2 extra accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (voor het register Algemeen fysiotherapeut, het register Oncologiefysiotherapeut, het Vrij deel van het CKR of Keurmerk Fysiotherapie), geldt ook dat u de toets voldoende moet afronden.

U kunt de toets maken tot 1 juni 2020.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning Bijscholing Onconet 2020    

Deze e-learning vormde de bijscholingsmogelijkheid van Onconet voor 2020 en was bedoeld voor de fysiotherapeuten die bij Onconet staan geregistreerd en die niet op de bijscholingsdag van zaterdag 8 februari 2020 in Amsterdam aanwezig waren. Vanaf 1 september 2020 is deze e-learning ook beschikbaar voor fysiotherapeuten die niet bij Onconet staan geregistreerd.

Van de presentaties tijdens de Bijscholing Onconet 2020 d.d. 8 februari 2020 zijn video-opnames gemaakt en deze worden in deze e-learning als webcasts beschikbaar gesteld. Het betreft de volgende acht presentaties:

 1. Opening en inleiding
  mw. Rosalie Huijsmans MSc, fysiotherapeut en paramedisch manager Amsterdam UMC, locatie VUmc, bestuur Onconet
 2. Update evidence
  - ACSM guidelines
  - Preferable studie
  dr. Martijn Stuiver, klinisch epidemioloog Antoni van Leeuwenhoek, lector Functioneel herstel bij kanker aan de Hogeschool van Amsterdam, bestuur Onconet
 3. Hematologische ziektebeelden – medische behandeling
  Rik van Stein Callenfels, senior verpleegkundige Radboudumc
 4. Hematologische ziektebeelden – fysiotherapeutische behandeling
  drs. Gerben van Hinte, fysiotherapeut Radboudumc
 5. OncoActief – Sneller herstel darm- en prostaatkankerpatiënten door beweegadviezen op maat
  dr. Rianne Golsteijn, gezondheidswetenschapper, docent Open Universiteit Heerlen, faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
 6. Veerkracht – Fysieke training bij uitgezaaid mammacarcinoom; resultaten en leerpunten
  dr. Martijn Stuiver
 7. Pitches ontwikkelingen in het werkveld
  - Feasibility studie Pink Trainer
  Mirjam van Groen, fysiotherapeut, student AVANS+
  - Studie naar de relatie fitheid en volhouden chemotherapie
  Willeke Naaktgeboren MSc, arts-onderzoeker, PhD-student NKI-AvL
  - Script concordance test
  dr. Martijn Stuiver
 8. Ontwikkelingen Onconet
  - Samenwerking Onconet en NVFL
  - Gesprekken zorgverzekeraars – vergoedingen
  Edwin Geleijn, fysiotherapeut en zorginnovator, Amsterdam UMC, bestuur Onconet
  Joeri Gilissen MSc, oncologiefysiotherapeut, voorzitter NVFL

Voor de presentaties 3 tot en met 7 zijn door Stichting Onconet toetsvragen opgesteld.

U treft in deze online toetsomgeving tevens de PDF’s van de presentaties aan, zodat u die eventueel aanvullend kunt raadplegen bij het beantwoorden van de vragen.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten (6 punten voor het register Algemeen fysiotherapeut, het register Oncologiefysiotherapeut, het Vrij deel van het KRF NL of Keurmerk Fysiotherapie), geldt dat u de toets voldoende moet afronden. U haalt een voldoende voor de toets wanneer u in maximaal twee pogingen minimaal 70% van de 24 toetsvragen - dat wil zeggen minimaal 17 vragen - goed beantwoord.

 

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Sportgezondheidszorg (3)

E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 1  

Van harte welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Inspanningsfysiologie en oefentherapie’ (blended learning)’. Deze cursus bestaat naast 2,5 contactdag uit een e-learning moduul die elke deelnemer, voorafgaand aan de fysieke cursusdagen, individueel kunt doorlopen.Veel leerplezier!
drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 2  

Wederom van harte welkom bij (deel 2 van) de E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie'.

De voorbereiding van dag 2 neemt ca. 4 uur in beslag. U kunt de module op ieder gewenst moment onderbreken en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven. U kunt de module wel meerdere malen doorlopen.

Bovenaan alle pagina's staan de linken naar de benodigde documenten. We wensen u succes en zien u graag op dag 2 dd maandag 5 oktober 2020 a.s. in Hotel Papendal te Arnhem!

Veel leerplezier!


drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 3  

Van harte welkom bij het laatste deel van de E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie'.

De voorbereiding van dag 3 neemt ca. 3 uur in beslag. U kunt de module op ieder gewenst moment onderbreken en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven. U kunt de module wel meerdere malen doorlopen.

Bovenaan alle pagina's staan de linken naar de benodigde documenten.

Voor de presentaties wordt de cursusgroep in 2 groepen gesplitst. U volgt van beide trainingsprogramma’s één sessie. Aan het einde van de middag is er een laatste afsluitend onderdeel met de gehele deelnemersgroep.

We wensen u succes met de voorbereiding van de presentatie en zien u graag op maandag 30 november 2020 a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Papendal te Arnhem! De koffie en thee staan klaar vanaf 12.30 uur.

drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Cursustoetsen

Musculoskeletaal (1)

Perifeer vestibulaire duizeligheid    

logo npi toetsDeze toets is opgesteld door Barbara Harmeling-van der Wel (fysiotherapeut) en dr. Luc Vereeck (kinesitherapeut / docent Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie), docenten van de cursus 'Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid'.

Deze toets is bedoeld voor oud-cursisten van de NPi-cursus 'Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid'.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten (2 punten voor het register Algemeen fysiotherapeut / Kwaliteitsdeel van het CKR / register Geriatriefysiotherapeut / Keurmerk Fysiotherapie) geldt de regeling dat er maximaal twee pogingen kunnen worden gedaan om minimaal 80% van de toetsvragen - dat wil zeggen minimaal 16 van de 20 vragen - goed te beantwoorden.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Kennistoetsen

Kinderen (4)

Toets Kinderbekkenfysiotherapie Module 1    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding ‘Kinderbekkenfysiotherapie’.

De toets bestaat uit 40 toetsvragen over de 8 onderstaande thema’s:
1.    Anatomie en fysiologie
2.    Communicatie met kinderen
3.    Seksuele ontwikkeling
4.    Motorische vaardigheden
5.    Motorische ontwikkeling
6.    Ontwikkelingsstoornissen
7.    Klinisch redeneren en ICF
8.    Functionele klachten van de bekkenbodem

De norm voor het halen van de toets is 32 goed beantwoorde vragen (80%).
Omdat het een zelftoets betreft zitten er geen beperkingen aan het aantal pogingen.

De toets mag onbeperkt gemaakt worden tot dat deze positief afgerond wordt volgens de norm.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.

De maximale tijd voor het maken van de toets is 60 minuten.
De toets moet in een keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. Ook is terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag niet mogelijk.

Deze zelftoets levert geen accreditatiepunten op.

Veel succes!
Sandra Sangers

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Toets Kinderbekkenfysiotherapie Module 2    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding ‘Kinderbekkenfysiotherapie’.

De toets bestaat uit 30 toetsvragen over de 7 onderstaande thema’s:
1.    Embryologie blaas en urinewegen
2.    Kinderurologie
3.    Congenitale en embryologische afwijkingen
4.    Enuresis
5.    Zindelijkheidsproblemen mictie en defecatie
6.    Evidentie voor kinderbekkenfysiotherapie
7.    Behandelmogelijkheden bij zindelijkheidsproblemen

De norm voor het halen van de toets is 24 goed beantwoorde vragen (80%).
Omdat het een zelftoets betreft zitten er geen beperkingen aan het aantal pogingen.

De toets mag onbeperkt gemaakt worden tot dat deze positief afgerond wordt volgens de norm.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.

De maximale tijd voor het maken van de toets is 60 minuten.
De toets moet in een keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. Ook is terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag niet mogelijk.

Deze zelftoets levert geen accreditatiepunten op.

Veel succes!
Sandra Sangers

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Toets Kinderbekkenfysiotherapie Module 3    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding ‘Kinderbekkenfysiotherapie’.

De toets bestaat uit 35 toetsvragen over de 5 onderstaande thema’s:
1.    Zindelijkheid
2.    Solk klachten bij kinderen
3.    Onderzoek- en behandeltechnieken
4.    Normale gastro-enterologie, functionele klachten en afwijkingen
5.    Gastro-enterololie; onderzoek en behandeling

De norm voor het halen van de toets is 28 goed beantwoorde vragen (80%).
Omdat het een zelftoets betreft zitten er geen beperkingen aan het aantal pogingen.

De toets mag onbeperkt gemaakt worden tot dat deze positief afgerond wordt volgens de norm.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.

De maximale tijd voor het maken van de toets is 60 minuten.
De toets moet in een keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. Ook is terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag niet mogelijk.

Deze zelftoets levert geen accreditatiepunten op.

Veel succes!
Sandra Sangers

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Toets Kinderbekkenfysiotherapie Module 4    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding ‘Kinderbekkenfysiotherapie’.

De toets bestaat uit 40 toetsvragen over de 7 onderstaande thema’s:

 1. Ademhaling en dissociatie
 2. Seksualiteit
 3. Seksueel geweld bij kinderen
 4. Diagnostiek
 5. Behandeling
 6. Zelfbeeld bij kinderen
 7. Gynaecologie

De norm voor het halen van de toets is 32 goed beantwoorde vragen (80%).
Omdat het een zelftoets betreft zitten er geen beperkingen aan het aantal pogingen.

De toets mag onbeperkt gemaakt worden tot dat deze positief afgerond wordt volgens de norm.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.

De maximale tijd voor het maken van de toets is 60 minuten.
De toets moet in een keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. Ook is terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag niet mogelijk.

Deze zelftoets levert geen accreditatiepunten op.

Veel succes!
Sandra Sangers

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Neurologie (1)

Kennistoets Neurorevalidatie      

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding 'Neurorevalidatie/CVA'.
De toets bestaat uit 40 toetsvragen over de 8 onderstaande thema's:

 1. Invloed van cognitieve stoornissen op leren, handelen en gedrag
 2. Klinimetrie
 3. Determinanten voor klinisch herstel
 4. mCIMT
 5. Leer en trainingsregels, principes van motorisch leren
 6. Neuroplasticiteit
 7. Fysieke fitheid/Secundaire preventie na CVA
 8. Medische aspecten/Schouderpijn na CVA

De norm voor het halen van de toets is 32 goed beantwoorde vragen (80%).
De toets mag maximaal 3 maal gemaakt worden. Dus als u de eerste keer de toets onvoldoende heeft afgesloten dan heeft u nog 2 herkansingen. Bij een herkansing bestaat de toets deels uit andere vragen.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.
De maximale tijd voor het maken van de toets is 60 minuten.
De toets moet in een keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk. Ook is terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag niet mogelijk.

Veel succes!

Marleen Buruma

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Zelftoetsen

Arbeid en bedrijf (1)

Module arbeidsgerelateerde paramedische zorg, deel 1

Welkom bij De leerlijn arbeidsgerelateerde paramedische zorg

Deze e-learning omvat twee modulen en neemt per module zo’n 4 uur in beslag.
Module 1 richt zich op bewustwording en een kennismaking met het arbeidsgerelateerde paramedische zorg. Onder arbeidsgerelateerde paramedische zorg verstaan we zorg die er op is gericht om een bijdrage te leveren aan het aan het werk houden en (terug) aan het werk krijgen (de arbeidsparticipatie te bevorderen) van uw cliënten.

Bij het opstellen van module 1 is gebruikgemaakt van het Handboek Arbeid & Gezondheid (Heerkens et al., 2019).

Module 2 wordt ontwikkeld op basis van het project 'Werk aan de Winkel' van het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zal zich richten op concrete handvatten (meetinstrumenten en interventies).

Wij wensen u veel plezier en succes!
Nederlands Paramedisch Instituut
dr. Yvonne Heerkens, Veerle Neele MSc, drs.Tinus Jongert en Frans de Meijer

 

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Bekkenproblematiek (1)

Bekkenproblematiek voor oefentherapeuten    

Oefentherapeuten die hebben deelgenomen aan de 'Basiscursus Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief' (zonder de 1e cursusdag die speciaal voor oefentherapeuten is ontwikkeld) en nu willen deelnemen aan vervolgcursussen ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm' en/of 'Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen’ (voor niet kinderfysiotherapeuten) kunnen deze ingangstoets maken.

Deze toets is op speciaal verzoek van de VvOCM ontwikkeld zodat oefentherapeuten die niet hebben deelgenomen aan de 1e cursusdag die speciaal voor oefentherapeuten is ontwikkeld (2012), desgewenst ook kunnen meedoen met genoemde vervolgscursussen.

De toets bestaat uit 20 vragen.
Voor een voldoende resultaat dient 80% van de vragen juist beantwoord te worden.
Er zijn totaal twee pogingen mogelijk om deze ingangstoets voldoende te maken.

Na een voldoende resultaat ontvangt u een e-mail met de resultaten en worden de gegevens gestuurd naar het cursussecretariaat (joke.smit@npi.nl)

Succes!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Hart, vaat en longen (1)

Ingangstoets Inspanningsfysiologie cursus 'Hartrevalidatie'    

Beste deelnemer,
   
Door middel van de volgende ingangstoets kan worden bepaald of u beschikt over voldoende inspanningsfysiologische basiskennis om te kunnen starten met de cursus Hartrevalidatie.
   
De toets bestaat uit 25 vragen over de 4 onderstaande thema’s:
   
1.    Algemene trainingsregels en energieleverende systemen
2.    Trainen van uithoudingsvermogen
3.    Meten en testen
4.    Trainen van kracht
     
De norm voor het halen van de toets is 80% goed beantwoorde vragen.
De toets mag maximaal 2 maal gemaakt worden. Dus als u de eerste keer de toets onvoldoende heeft afgesloten dan heeft u nog een herkansing. Bij de herkansing bestaat de toets deels uit andere vragen.
De maximale tijd voor het maken van de toets is 1 uur. De toets dient in een keer gemaakt te worden.
U krijgt na het doorlopen van de online toets direct te horen of u de toets wel of niet gehaald heeft.
De toets dient voldoende te zijn om aan de cursus Hartrevalidatie te kunnen deelnemen.
   
Wij raden u aan voorafgaand aan het maken van de toets te bestuderen:
De  hoofdstukken 3, 4 en 6 t/m 12 uit het boek 'Inspanningsfysiologie oefentherapie en training'
Auteurs: drs. Gerard van der Poel, drs. Tinus Jongert  en drs. Jan Jaap de Morree
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum in Houten
Derde, herziene druk, 2019
ISBN 9789036822565

  

Veel succes!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Lymfologie en oncologie (4)

Opleiding 'Oedeemfysiotherapie' - Blok 1    

Beste cursist,

Per opleidingsblok van de Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ is er een aantal toetsvragen opgesteld. Door het maken van deze toetsvragen kunt u bij uzelf testen of u de leerstof goed heeft begrepen. Het betreft een zelftoets van de door u opgedane kennis en inzichten.

Voor het behalen van het certificaat is het maken van de toets vereist. Bij een uitslag ‘onvoldoende’ adviseren we u om de lesstof nogmaals goed te bestuderen. De uitslag van de toets (‘voldoende’ / ‘onvoldoende’) heeft geen consequenties voor het behalen van het certificaat.

De toets van Blok 1 bestaat uit 36 vragen. Als minimaal 80% van de vragen (d.w.z. 29 vragen) correct worden beantwoord, scoort u een ‘voldoende’ voor de toets.
Bij een uitslag ‘onvoldoende’ (minder dan 80% van de vragen juist beantwoord) adviseren we u om de leerstof nogmaals goed te bestuderen en de toets vervolgens nog een keer te maken. U heeft namelijk twee pogingen om een ‘voldoende’ voor de toets te halen.

Na het maken van de toetsvragen krijgt u feedback hoe u de vragen heeft gemaakt (percentage juist beantwoorde vragen en ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Bij een ‘voldoende’ resultaat of na twee ‘onvoldoende’ pogingen krijgt u tevens als feedback welke vragen u juist respectievelijk onjuist heeft beantwoord.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Opleiding 'Oedeemfysiotherapie' - Blok 2    

Beste cursist,

Per opleidingsblok van de Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ is er een aantal toetsvragen opgesteld. Door het maken van deze toetsvragen kunt u bij uzelf testen of u de leerstof goed heeft begrepen. Het betreft een zelftoets van de door u opgedane kennis en inzichten.

Voor het behalen van het certificaat is het maken van de toets vereist. De uitslag van de toets (‘voldoende’ / ‘onvoldoende’) heeft geen consequenties voor het behalen van het certificaat.

De toets van Blok 2 bestaat uit 32 vragen over de 9 onderstaande thema's:

1. Inleiding en praktijk oedeem- en fibrosetechnieken
2. Oedeemfysiotherapie bij geriatrische patiënten
3. Pathofysiologie en pathologie van veneuze oedemen; consequenties voor de oedeemtherapie
4. Klinimetrie
5. Gezondheid als competentie
6. Wondzorg
7. Huidhygiëne, huidaandoeningen en farmacologie; radiotherapieschade c.q. brandwonden, HIV en Lyme
8. Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)
9. Enkel-Arm-Index; Perifeer arterieel vaatlijden

Als minimaal 70% van de vragen (d.w.z. 22 vragen) correct worden beantwoord, scoort u een ‘voldoende’ voor de toets.
Bij een uitslag ‘onvoldoende’ (minder dan 80% van de vragen juist beantwoord) adviseren we u om de leerstof nogmaals goed te bestuderen en de toets vervolgens nog een keer te maken. U heeft namelijk twee pogingen om een ‘voldoende’ voor de toets te halen.

Na het maken van de toetsvragen krijgt u feedback hoe u de vragen heeft gemaakt (percentage juist beantwoorde vragen en ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Bij een ‘voldoende’ resultaat of na twee ‘onvoldoende’ pogingen krijgt u tevens als feedback welke vragen u juist respectievelijk onjuist heeft beantwoord.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Opleiding 'Oedeemfysiotherapie' - Blok 3    

Beste cursist,

Per opleidingsblok van de Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ is er een aantal toetsvragen opgesteld. Door het maken van deze toetsvragen kunt u bij uzelf testen of u de leerstof goed heeft begrepen. Het betreft een zelftoets van de door u opgedane kennis en inzichten.

Voor het behalen van het certificaat is het maken van de toets vereist. De uitslag van de toets (‘voldoende’ / ‘onvoldoende’) heeft geen consequenties voor het behalen van het certificaat.

De toets van Blok 3 bestaat uit 43 vragen over de 9 onderstaande thema's:

1.   Oefentherapie bij lymfoedeem
2.   Ademhaling en oefentherapie in relatie tot lymfedrainage en veneuze afvoer
3.   Midline oedeem
4.   Lymfoedeem, obesitas en de beweegnorm
5.   Hoofd-halsoncologie en oedeem
6.   Voorlichting en advisering
7.   Bekkenpathologie en oedeem
8.   Lipoedeem en leefstijladvisering
9.   Oncologie en oedeem

Als minimaal 70% van de vragen (d.w.z. 30 vragen) correct worden beantwoord, scoort u een ‘voldoende’ voor de toets.
Bij een uitslag ‘onvoldoende’ (minder dan 70% van de vragen juist beantwoord) adviseren we u om de leerstof nogmaals goed te bestuderen en de toets vervolgens nog een keer te maken. U heeft namelijk twee pogingen om een ‘voldoende’ voor de toets te halen.

Na het maken van de toetsvragen krijgt u feedback hoe u de vragen heeft gemaakt (percentage juist beantwoorde vragen en ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Bij een ‘voldoende’ resultaat of na twee ‘onvoldoende’ pogingen krijgt u tevens als feedback welke vragen u juist respectievelijk onjuist heeft beantwoord.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Opleiding 'Oedeemfysiotherapie' - Blok 4    

Beste cursist,

Per opleidingsblok van de Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ is er een aantal toetsvragen opgesteld. Door het maken van deze toetsvragen kunt u bij uzelf testen of u de leerstof goed heeft begrepen. Het betreft een zelftoets van de door u opgedane kennis en inzichten.

Voor het behalen van het certificaat is het maken van de toets vereist. De uitslag van de toets (‘voldoende’ / ‘onvoldoende’) heeft geen consequenties voor het behalen van het certificaat.

De toets van Blok 4 bestaat uit 17 vragen over de 6 onderstaande thema's:

1. Chirurgie en traumatologie en de impact op het lymfestelsel
2. Orthopedische aandoeningen die lymfoedeem tot gevolg kunnen hebben
3. Medische psychologie: psychologische aspecten die van belang zijn in de begeleiding van patiënten met oedeem
4. Epidemiologie van lymfoedeem
5. Huidhygiëne, huidaandoeningen en farmacologie; radiotherapeutische schade c.q. brandwonden, HIV en lyme
6. Communicatie; multidisciplinaire samenwerking, motivational interviewing, zelfmanagement, E-health en risicofactoren

Als minimaal 70% van de vragen (d.w.z. 12 vragen) correct worden beantwoord, scoort u een ‘voldoende’ voor de toets.
Bij een uitslag ‘onvoldoende’ (minder dan 70% van de vragen juist beantwoord) adviseren we u om de leerstof nogmaals goed te bestuderen en de toets vervolgens nog een keer te maken. U heeft namelijk twee pogingen om een ‘voldoende’ voor de toets te halen.

Na het maken van de toetsvragen krijgt u feedback hoe u de vragen heeft gemaakt (percentage juist beantwoorde vragen en ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Bij een ‘voldoende’ resultaat of na twee ‘onvoldoende’ pogingen krijgt u tevens als feedback welke vragen u juist respectievelijk onjuist heeft beantwoord.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Musculoskeletaal (4)

Kennistoets opleiding Handtherapie 1    

Beste deelnemer,

 

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding 'Handtherapie'.
De toets bestaat uit 30 toetsvragen over de 6 onderstaande thema's:

1. Goniometrie
2. Dynamometrie
3. Manuele spiertesten
4. Pijn/oedeem/circulatie/trofiek
5. Meetinstrumenten op activiteitenniveau
6. Sensibiliteit
 

 

Werkwijze:
Bestudeer grondig het scholingsmateriaal van dag 1 en dag 2 en maak pas daarna de toets.
De norm voor het halen van de toets is 80% goed beantwoorde vragen.
De toets mag meerdere malen gemaakt worden. 

Let op:
De maximale tijd voor het maken van de toets is 45 minuten.
De toets moet in één keer gemaakt worden. Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Je ontvangt alleen feedback op de gegeven antwoorden als je de toets gehaald hebt.

Veel succes!

 

Annemieke en Eleonore

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Kennistoets opleiding Handtherapie 2    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding 'Handtherapie'. De toets bestaat uit 30 toetsvragen over de 3 onderstaande thema's:

1. Carpaal tunnel, pols en duim
2. Intrinsieke musculatuur en duim
3. Buig -en strekpezen

De norm voor het halen van de toets is 80% goed beantwoorde vragen. De toets mag meerdere malen gemaakt worden.
De maximale tijd voor het maken van de toets is 45 minuten. De toets moet in één keer gemaakt worden.
Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Veel succes!
Annemieke en Eleonore

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Kennistoets opleiding Handtherapie 3    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding 'Handtherapie'. De toets bestaat uit 30 toetsvragen over de onderstaande thema's:

- Distale radius fractuur
- CMC-1 artrose
- M. Dupuytren
- Skiduim
- Fracturen
- Dislocaties
- Extensorpeesletsel
- M. Quervain

De norm voor het halen van de toets is 80% goed beantwoorde vragen. De toets mag meerdere malen gemaakt worden.
De maximale tijd voor het maken van de toets is 45 minuten. De toets moet in één keer gemaakt worden.
Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Veel succes!
Annemieke en Eleonore

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Kennistoets opleiding Handtherapie 4    

Beste deelnemer,

Deze kennistoets vormt een onderdeel van de toetsing van de NPi-opleiding 'Handtherapie'. De toets bestaat uit 30 toetsvragen over de 3 onderstaande thema's:

- Polsklachten
- Röntgenfoto's
- Onderzoek pols

De norm voor het halen van de toets is 80% goed beantwoorde vragen. De toets mag meerdere malen gemaakt worden.
De maximale tijd voor het maken van de toets is 45 minuten. De toets moet in één keer gemaakt worden.
Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Veel succes!
Annemieke en Eleonore

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Ouderen (1)

Inspanningsfysiologie en Fysieke Training bij ouderen    

logo npi toetsDeze kennistoets dient u na afloop van dag 2 van de cursus Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen te maken.
U heeft hiervoor 1 poging en u krijgt 20 minuten de tijd.
Na de toets krijgt u het resultaat en feedback. Let op! U kunt de toets niet tussentijds onderbreken en op een later tijdstip hervatten.

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Sportgezondheidszorg (1)

Beweegprogramma's (deel 1)    

Deze toets is opgesteld door de docenten van de NPi-cursus ‘Beweegprogramma’s (deel 1), en is (alleen) bedoeld voor cursisten die t.z.t. opgenomen willen worden in het Onconet.

De toets bestaat uit 20 vragen. De norm voor het halen van de toets is 15 goed beantwoorde vragen (75%).
De toets mag maximaal 2 maal gemaakt worden. Dus als je de eerste keer de toets onvoldoende hebt afgesloten dan heb je nog 1 herkansing. Bij de herkansing bestaat de toets (grotendeels) uit andere vragen. Terugbladeren naar een eenmaal ingevulde vraag is niet mogelijk. Je krijgt na het doorlopen van de online toets direct te zien of je de toets wel of niet gehaald hebt.

We adviseren je om bij het maken van de toets het cursusmateriaal en het boek ‘Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training’ bij de hand te hebben.

Deze toets levert geen accreditatiepunten op.

Succes met het maken van de toets!

U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
U kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Telefoon E-mail Locatie Twitter